സാങ്കേതിക രേഖകൾ

പ്രോജക്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ

01 പ്രോജക്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ

പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ02

02 പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ

പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ03

03 പ്രോജക്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ

പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ04

04 പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ

പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ05

05 പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ

പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ06

06 പദ്ധതി ഒന്ന് ഡിസൈൻ

  • 1 മാനുവൽ ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ Rfom ബ്രെനു
  • ബ്രെനുവിൽ നിന്നുള്ള 2 മൾട്ടി പാക്കിംഗ് മെഷീൻ ആമുഖം
  • ബ്രെനുവിൽ നിന്നുള്ള 3 സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ